Personalista - profesní kvalifikace dle NSK


19. - 20.4.2018 | Praha
Cena35 000 Kč

Kurzy profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací:

 • Komplexní programy připravené dle standardů profesní kvalifikace státem garantované Národní soustavy kvalifikací. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování a je připraven na složení zkoušky.
 • Absolvent programu bude komplexně připraven na danou profesi nebo obor díky praktickému tréninku v reálných situacích z praxe konkrétního studijního oboru.

Rozsah výuky: 120 hodin

 

Osnova programu:

Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě (16 hodin výuky)

 • Role personalisty a rozsah personální práce a jejích cílů, úkolů a poslání
 • Forma firem a jejich fungování, organizační struktura a místa lidí v ní, pravomoci a odpovědnosti
 • Řízení firmy: management, statutární orgány, dozorčí rada, atd.
 • Základní ustanovení Zákoníku práce a občanského zákoníku v oblasti personalistiky a ve vztahu k personální práci
 • Předpisy upravujících mzdy a platy, sociální a zdravotní pojištění
 • Konkrétní příklady z praxe a jejich řešení

Využívání prostředků výpočetní techniky (16 hodin výuky)

 • Operační systémy, jejich srovnání a základní charakteristiky
 • Orientace v prostředí operačního systému       
 • Textový editor Word a tvorba a úprava dokumentů v něm
 • Tabulkový editor Excel, práce s tabulkami, vzorci a grafy
 • Prezentace PowerPoint – vytvoření prezentace, práce s obrázky, šablonami a animací              
 • Vyhledávání informací na internetu – Google, Wikipedie, Seznam, Obchodní rejstřík a podobně. Vyhledávání podle slov, podle obrázků. Kontrola validity získaných informací
 • Elektronická pošta a práce s ní. Zásady tvorby emailu, třídění a zpracování došlé pošty, hromadné emaily, nástroje priority, důležitosti a podobně

Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti (8 hodin výuky)

 • Pravidla tvorby písemných dokumentů podle platné normy     
 • Systémy ukládání a uchovávání dokumentů, pravidla skartace
 • Personální administrativa - vedení osobních spisů a nakládání s nimi, ochrana osobních údajů v praxi
 • Systemizace a popisy pracovních míst, docházka, správa dovolených   
 • Pravidla tvorby a uplatňování vnitřních firemních dokumentů a předpisů

Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě (8 hodin výuky)

 • Základní legislativa v oblasti BOZP a PO včetně příkladů z praxe
 • Školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO – pravidla, harmonogramy, oprávněné osoby            
 • Povinnosti organizace v oblasti lékařských prohlídek zaměstnanců       
 • Rizika a postihy při nedodržené povinných kroků

Organizování vzdělávání zaměstnanců (16 hodin výuky)

 • Přístupy k provádění a zajišťování normativního vzdělávání zaměstnanců, včetně zajišťování školení  
 • Profese vyžadující pravidelné přezkušování nebo školení, zdroje informací
 • Dalšího vzdělávání zaměstnanců ve firmě
 • Nástroje pro identifikaci vzdělávacích potřeb, tvorba plánu vzdělávání
 • Metody rozvoje zaměstnanců, moderní trendy ve vzdělávání
 • Interně zajišťované školení nebo externí dodavatel – výhody a nevýhody  

Nábor a výběr zaměstnanců (16 hodin výuky)

 • Orientace ve školské soustavě, vzdělávacích úrovních, oborech vzdělání
 • Národní soustava kvalifikací a její význam pro trh práce
 • Plánování lidských zdrojů
 • Proces náboru a výběru zaměstnanců ve firmě - pravidla, spolupráce s úřadem práce, kompetence
 • Externí a interní zdroje pracovních sil
 • Nejefektivnější metody výběru pracovníků – práce s CV, vedení strukturovaného rozhovoru, development centrum a jejich konečné vyhodnocení
 • Zaškolení a adaptace nového pracovníka

Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců (2 x 16 hodin výuky)

 • Motivace pracovníků a role personálního útvaru v řízení výkonnosti prostřednictvím motivace
 • Tvorba efektivního motivačního systému a systému odměňování, základní mzdové systémy
 • Hodnocení pracovního výkonu – význam pro firmu i pracovníka
 • Formalizované pravidelné hodnocení a jeho příprava a implementace
 • Možnosti kariérového růstu a plány nástupnictví
 • Provázanost personálních procesů a jejich synergie     
 • Komunikace, prezentace a prosazování nových projektů v rámci firmy

Organizování kolektivního vyjednávání (8 hodin výuky)

 • Základní povinnosti organizace v případě, že ve firmě existuje odborová organizace
 • Tvorba kolektivní smlouvy
 • Povinnosti firmy vůči zaměstnancům v případě, že firma je bez odborové organizace 

Zkouška profesní kvalifikace dle NSK:

 • Everesta, s.r.o. jako autorizovaná osoba je oprávněna vykonávat ověřování a uznávání vzdělání formou zkoušky dle hodnotících standardů NSK. Úspěšní absolventi zkoušky obdrží certifikát o profesní kvalifikaci.
 • Přihlášku ke zkoušce naleznete ZDE.

Lektoři tohoto programu jsou:

Ing. Ivana Černá MBA

Praxi v oblasti personálního managementu získala v Panasonic AVC Networks Czech s.r.o., kde pracovala ve vedení personálního oddělení a zajišťovala nábor a vzdělávání v Plzni a Žatci. Do roku 2007 vedla projekt Panasonic School. V této společnosti zavedla efektivní výběr a trénink přímých zaměstnanců a zabývala se motivací a kariérním rozvojem. Od roku 2011 pracuje jako externí poradce a kouč. Od roku 2014 využívá svých zkušeností jako konzultant, lektor a kouč ve společnosti Everesta. Zaměřuje se na oblast komunikace, personální management a manažerských dovednosti. K jejím specialitám patří time management, motivace, efektivní trénink a leadership.Zaměřuje se na krizové situace v různých firmách. Analyzuje a řeší problematiku spojenou s vedením a motivací zaměstnanců přímo v dané společnosti tzv. na míru. Své znalosti doplňuje studiem online kurzů zahraničních univerzit.

Bc. František Gráfek

Zahájil svou pracovní kariéru v České spořitelně a.s., kde zprvu zastával pozici metodika a specialisty vývoje produktů. Z této pozice již také realizoval interní kurzy na jednotlivých pobočkách banky. Tato zkušenost vedla k tomu, že se stal lektorem a koučem na plný úvazek a samostatně zabezpečoval vedení kurzů pro pracovníky retailové i komerční prodejní sítě z pozice interního lektora. Po osmi letech v bankovnictví působil dalších osm let v oboru telekomunikací, konkrétně ve společnosti GTS Czech s.r.o. Zde zodpovídal za veškeré procesy v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. Z pozice interního lektora a kouče tak realizoval rozvojové programy z oblasti komunikačních dovedností, prezentačních dovedností, obchodních dovedností a vyjednávání, time managementu, manažerských dovedností, pozitivního přístupu k zákazníkům ve službách, personální managementu a motivace. Kurzy vedené panem Františkem Gráfkem jsou vysoce efektivní, zaměřené na praxi a vyznačují se vysokou participací účastníků včetně praktických nácviků a zpětné vazby.

Mgr. Dana Hrbáčová

Absolventka Univerzity J. A. Komenského v Praze. Během své profesní praxe prošla řadu pracovních pozic. Mimo jiné působila na těchto pozicích: personalistka, obchodník a vedoucí obchodního týmu. Od roku 2002 působí také jako vedoucí lektor firemního vzdělávání a kouč. Během své profesní kariéry získala řadu praktických zkušeností z oblastí prodeje, tvorby a vedení týmů. Další cennou zkušeností je vybudování a vedení rodinné firmy. Díky takto získaným zkušenostem jsou její kurzy vedeny s důrazem na předávání praktických znalostí a dovedností.  Její lektorská činnost je zaměřena především na vzdělávání v oblasti komunikace, prodejních dovedností, managementu a personalistiky se zaměřením na osobní rozvoj. Další oblast vzdělávání, které se věnuje, je neuro lingvistické programování (NLP), trénování paměti a v neposlední řadě kreslení pravou mozkovou hemisférou, jako velmi efektivní metody pro rozvoj kreativity a emoční inteligence (např. manažerů), tak i pro výbornou relaxaci. Účastníci jejich kurzů oceňují především přátelskou atmosférou, teoretické znalosti podložené bohatou praxí, zábavnou formu výuky, schopnost najít cestu ke každému a motivovat účastníky k osobnímu růstu.

Mgr. Jarmila Helmanová

Práci s počítači se věnuje po celou dobu své profesní dráhy. Kromě výuky ve školách pracovala jako lektor vzdělávání pro učitele středních škol a vede kurzy práce s různými programy ve firmách i pro veřejnost. Během své pedagogické praxe prošla cestu od výuky na středním odborném učilišti, přes střední školu, školu pro pracující, vyšší odbornou školu až na školu vysokou. Učila studenty a klienty od 15 do 65 let. Kromě výuky práce s počítači se zabývá tvorbou a správou webových stránek a tvorbou grafických prvků. Je autorkou a tutorkou e-learningových kurzů. Jeden z nich získal cenu společnosti Microsoft. Průběžně se vzdělává a absolvovala řadu odborných kurzů.

Časová dotace programu je 120 hod., uvedený termín je zahajovací, další termíny programu Vám budou zaslány.

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah