Inovace ve školní praxi


Cena3 000 Kč

Inovace ve školní praxi

Akreditovaný workshop pro pedagogické zaměstnance.

 

Absolvent získá informace a praktické dovednosti z oblastí, které jsou aktuálně ve škole velmi žádané. Nejdříve se seznámí s problematikou narušených komunikačních schopností (Mgr. et Mgr. Barbora Habartová) a poté se prakticky vyzkoušejí  Feuersteinovu metodu obohacování slovní zásoby včetně vypracovávání několika úkolů. V odpoledních hodinách si vyzkoušejí rozpoznat projevy kyberšikany (Mgr. et Bc. Andrea Kretíková, MSc.) a jak lehké/obtížné je s těmito projevy pracovat. Nakonec si účastníci s pomocí Mgr. Michala Jahna vyzkoušejí vyhodnotit klima ve třídě a získají schopnosti aktivní práce s tímto prostředím včetně řešení konkrétních problémů

Délka trvání: 8 hodin tzn. 4 řečníci a 4 workshopy po 2 hodinách

 

Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:


08:15 – 09:00    

Registrace účastníků

09:00 – 09:15    

Zahájení konference

09:15 – 10:45

Mgr. et Mgr. Barbora Habartová

Podpora žáků s narušenou komunikační schopností ve škole

Barbora Habartová vystudovala speciální pedagogiku a logopedii v Čechách a na Slovensku. Pracuje jako praktická logopedka a speciální pedagožka. Ve své praxi pracuje každý den s dětmi se speciálními potřebami z oblasti sluchových a řečových vad. Díky své aktuální pozici ve specializované škole v Ječné ulici s Praze se setkává s dětmi s logopedickými vadami od mateřské po střední školu. Ve svém příspěvku představí typy logopedických vad, jejich rozpoznávání, kategorizaci a práci nejen s žáky samotnými, ale i s dalšími osobami zainteresovanými do vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností.

Anotace: Děti s problematickou narušené komunikační schopnosti a práce s nimi v běžné třídě.

11:00 – 12:30

Mgr. Alžběta Helena Bělovská

Feuersteinova metoda v praxi (nejen) u dětí

Alžběta Bělovská je vystudovaná učitelka, v posledních letech se však profiluje především jako lektorka FIE (Feuersteinovy metody). Má za sebou více než dvaceti pětiletou učitelskou praxi na základních školách různého typu vzdělávání. V současné době vyučuje metodu FIE na základní škole. Vede školení i praktické workshopy, jejím cílem je rozšiřování povědomí o Feuersteinově metodě pro i mimo pedagogickou veřejnost. Její nadšení pro výuku a pro osobní rozvoj nejen u dětí jsou založené na celoživotním vzdělávání a praktických výsledcích, se kterými se setkává ve své každodenní praxi.

Anotace: Příspěvek přiblíží metodu „Instrumentální obohacování“ jako jednu z možností podpory rozvoje slovní zásoby nejen u dětí, ale také u dospělých. Praktickým nácvikem představí klíčové principy prvky metody FIE, stejně jako její výhody oproti jiným obohacovacím metodám.

12:30 – 13:30    

Oběd

13:30 -  15:00

Mgr. et Bc. Andrea Kretíková, MSc.

Kyberšikana v praxi aneb šikana „bez modřin“

Kyberpsychologie, poradenství i andragogika, to vše má vystudované Andrea Kretíková. V posledních letech všechny své zkušenosti snoubí v kurzech o kyberprostoru či tzv. digitálním wellbeingu. Pro účastníky si připravila příspěvek o kyberšikaně. Účastníci po absolvování workshopu budou schopni formulovat rozdíly mezi šikanou a kyberšikanou, budou mít přehled o potenciálních rizikových skupinách napříč věkovými strukturami a zároveň získají přehled o možných preventivních nástrojích i způsobech práce a péče o oběti i agresory kyberšikany.

Anotace: Workshop bude využívat metodu frontální výuky doplněnou diskusemi, praktické prací ve dvojicích a aktivním vyhledáváním informací na internetu. Absolventi získají schopnost kyberšikanu rozeznat a aktivní s ní pracovat.

15:15 – 16:45

Mgr. Michal Jahn

Třídní klima v klidu

Michal Jahn absolvoval Univerzitu Palackého v Olomouci obor Management životního stylu – zážitková pedagogika. Již při studiu založil vzdělávací neziskovou organizaci Hnutí Žebřík, která usiluje o všestranný rozvoj člověka pomocí zážitkové pedagogiky. Absolvoval zahraniční studijní pobyt na Linköping University ve Švédsku, kde studoval Experiential Education. Dlouhodobě se zabývá zážitkovou pedagogikou, psychologií, osobnostním rozvojem a to ve školství, neziskové sféře, ale i v korporátním prostředí.

Anotace: Příspěvek se zaměří na třídní klima a práci s třídním kolektivem ze všech úhlů pohledu od prvotní diagnostiky až po práci s jednotlivci. Přednášející představí praktické hry a činnosti pro práci se skupinou i jednotlivci.

16:45    

Shrnutí programu a rozloučení

17:00    

KONEC 

Přihlaste se přes náš e-shop nebo na e-mailu anita.avdicova@everesta.cz.

Nákupní košík
  • počet položek0
  • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah