Manažer - kurz akreditovaný MŠMT


Cena35 000 Kč

Kurz Manažer je určen všem, kteří pro stávající či budoucí praxi postrádají potřebné vzdělání v tomto oboru. Začínajícím manažerům poskytneme potřebné teoretické poznatky z oblasti managementu. Ukážeme vám jak definovat manažerské role a kompetence, seznámíte se základy řízení a vedení lidí a jak je motivovat. Pokročilým manažerům pomůžeme utužit jejich stávající vědomosti a dovednosti.

Úspěšní absolventi zkoušky obdrží osvědčení o rekvalifikaci s celostátní a trvalou platností.

Program je realizován kombinovanou formou

Stručná osnova programu:

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Manažer v organizaci (osobnost manažera, organizační struktura, firemní kultura, podnikové řízení)
 • Time management (klíčové pojmy, stanovování priorit, nástroje řízení efektivity a účinnosti, trénink práce s časovým snímkem dne, etapy timemanagementu, hospodaření s časem, bariéry v efektivním řízení času a jejich odstraňování)
 • Komunikační dovednosti pro manažery (komunikační dovednosti v práci manažera, nástroje efektivní komunikace, verbální a nonverbální komunikace, identifikace komunikačních typů, komunikační styly, manipulace a obrana před ní, asertivní techniky, prevence a zvládání konfliktů, řešení konfliktů)
 • Manažerská prezentace (prezentační dovednosti, analýza vstupní prezentace, příprava a struktura prezentace, prostředky sdělení, vizualizace a styl prezentace, specifikace posluchačů, prezentace a tréma, závěrečné prezentace)
 • Leadership (podstata leadershipu, styly řízení a optimalizace vlastního řídícího stylu, efektivní způsoby vedení, delegování)
 • Budování a vedení týmu (charakteristika týmů, osobnost členů týmu dle Drozdecka, dovednosti potřebné pro týmovou práci, role v týmu, vývojové fáze skupiny, hrozby pro tým)
 • Koučink ( charakteristika a význam koučinku, přístup ke koučovaným, nástroje a metody koučinku, příprava kouče, příprava koučovaného, práce s kompetenčními tabulkami, správné vedení koučovacího rozhovoru, tréninkové memo)
 • Motivace zaměstnanců (vymezení motivace, modely motivace, motivace pracovníků, motivační faktory, nástroje zjišťování motivace, motivační rozhovor - každodenní příležitost manažera - praktický nácvik)
 • Hodnocení zaměstnanců (systém hodnocení, vliv hodnocení na motivaci lidí, hodnotící pohovor, zpětná vazba, komunikace při hodnotícím pohovoru, vliv hodnotících pohovorů na tvorbu loajality  zaměstnanců k firmě)
 • Příprava a řízení změny (změna, analýza vnějšího a vnitřního prostředí, nástroje na zobrazování změny, řízení změny)
 • Strategie osobního rozvoje (hlubší sebepoznání, odborný a kariérní růst, rozvoj kreativního myšlení, pozitivní myšlení, soulad osobního a pracovního života, jak zvládat stres a vhodné nástroje relaxace)

Časová dotace programu je 120 hod., uvedený termín je zahajovací, další termíny programu Vám budou zaslány.

Platební podmínky:

 • cena programu je osvobozena od DPH
 • v ceně programu je zahrnuta také závěrečná zkouška
Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah
najdete v kategorii