Mentoring (s akreditací MŠMT-DVPP)


Cena2 700 Kč

Mentoring (s akreditací MŠMT-DVPP)

Akreditovaný on-line kurz pro pedagogy.

 

Didaktické cíle:

Absolvent zvládá poskytovat poradenství v rámci sebevzdělávání, vede začínající učitele. Předává znalosti a dovednosti nezbytné pro vykonávání učitelské praxe. Umí pomoci začínajícímu učiteli s adaptací a socializací v novém prostředí.

Absolvent kurzu umí vysvětlit základní pojmy mentoringu a jeho techniky. Zná vztahy mezi účastníky mentoringu a jaký je třeba dodržovat etický kodex při mentorování. Rozumí přínosům mentoringu v prostředí školy a seznámí se s dalšími možnostmi podpory mentorovaných osob. Umí definovat cíle mentorování a seznámí se s tím, jak vést konstruktivní rozhovor. Zná význam „sebereflexe“ a techniky poskytování zpětné vazby.

Ostatní cíle:

Cílem je rozvoj specifických odborných i osobnostních kompetencí, které umožní učiteli dobře vykonávat svou práci a stát se skutečným profesionálem. Za neméně důležitý cíl, zvláště u začínajících učitelů, je pak považována adaptace a socializace v novém prostředí. Mentoring pomáhá k zavedení Age managementu do školství, úspoře prostředků na externí vzdělávání, zlepšování vztahů ve sboru a celkovému klimatu školy. Také předává odpovědnost jednotlivým mentorům na zkvalitňování výuky ve škole.

Hodinová dotace:      24 hodin

 

Obsah

Hodinová dotace

1. den

 

 

Obecný úvod do mentoringu pro pedagogy

 • vysvětlení základních pojmů mentoringu, mentor, mentee,
 • obecné techniky mentoringu

2 hodiny

Vztah mentora

 • mentee – objasnění vztahu mentora
 • role mentora
 • osobnostní charakteristiky mentora
 • Etické kodexy při práci mentora

2 hodiny

Mentoring a jeho přínosy pro pedagogické pracovníky

 • Rysy dobré učitelské práce
 • Indikátory dobrého pedagogického výkonu

2 hodiny

Mentoring a další  formy  podpory 

 • mentoring jako forma kolegiální podpory
 • strategie dobré školy
 • Zásady individuální práce s lidmi – mentoring, poradenství koučink, terapie

2 hodiny

2. den

 

Definování cílů a dojednávání  spolupráce 

 • kompetence mentora
 • techniky mentorování

2 hodiny

Konstruktivní  rozhovor 

 • techniky a vedení konstruktivního rozhovoru
 • základní pojmy

1 hodina

Umění  naslouchat a aktivní  naslouchání 

 • základní pojmy aktivního a empatického naslouchání
 • techniky aktivního naslouchání
 • Model GROW a jeho praktické procvičení

2 hodiny

Konstruktivní  dotazování 

 • techniky a vedení konstruktivního dotazování

1 hodiny

+ praktické cvičení 

 • nácvik vedení konstruktivního rozhovoru
 • nácvik konstruktivního dotazování

2 hodiny

3. den

 

(Sebe)Reflexe – vysvětlení základních pojmů sebereflexe

1 hodina

Poskytování  zpětné  vazby 

 • techniky poskytování zpětné vazby
 • plánování osobního růstu

2 hodiny 

Význam kontextu pro fungování mentoringu 

 • charakteristika mentorinku,
 • techniky mentoringu

2 hodiny

Společné uzavírání a hodnocení  kurzu 

 • shrnutí obsahu kurzu
 • dotazy
 • diskuze

1 hodina

+ Praktické cvičení  

 • nacvičování poskytování zpětné vazby a reflexe ve skupinách.

2 hodiny

Lektoři programu:

 • Mgr. Pavlína Šlajsová
 • Mgr. Michal Jahn
 • Mgr. Ivana Chramostová, MBA

Cena programu: 2 700,-

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah