Pedagogické minimum


Cena14 900 Kč

Pedagogické minimum slouží ke zlepšení pedagogických a výchovných znalostí nejen učitelů a lektorů, ale i pracovníků z jiných oblastí.

Moduly je možné zakoupit i jednotlivě. Více informací na emailu martina.vohradnikova@everesta.cz


UČEBNÍ OSNOVY: PEDAGOGICKÉ MINIMUM


 

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI: 1 HODINA
(8.4. 2019)


PSYCHOLOGIE: 7 HODIN (8.4. 2019)

Základy psychologie: 2 hodiny

 •   obecná charakteristika psychiky
 •   dospívání
 •   psychické stavy a procesy
 •   základní poruchy osobnosti a její vlastnosti

Pedagogická psychologie: 3 hodiny

 •   zákonitosti a podmínky učení
 •   druhy učení,
 •   psychologické základy didaktických principů
 •   psychologické spojitosti vyučování
 •   psychologické spojitosti výchovy

Sociální psychologie: 2 hodiny

 •   socializace osobnosti
 •   sociální interakce a percepce
 •   jedinec a sociální skupiny

PEDAGOGIKA: 8 HODIN (9.4. 2019)

Základy pedagogiky: 3 hodiny

 •   základní pojmy pedagogiky
 •   kategorie pedagogiky
 •   pedagogické směry 20. století
 •   současná pedagogika a její témata

Sociální pedagogik: 3 hodiny

 •   člověk a sociální prostředí
 •   sociálně patologické jevy

Speciální pedagogika: 2 hodiny

 •   vzdělávání osob se speciálními potřebami

METODIKA: 8 HODIN (29.4. 2019)

Frontální vs. Interaktivní výuka: 1 hodina

 •   výhody a nevýhody

Interaktivita a dynamika výuky při praktickém výcviku: 2 hodiny

 •   podpora zapojení účastníků
 •   rozvoj kreativity a kritického myšlení
 •   podpora využití poznatků v praxi
 •   podpora tvůrčí atmosféry
 •   prostor pro vyjádření názorů a myšlenek
 •   pozitivní zpětná vazba
 •   reflexe, diskuse

Struktura přípravy praktického výcviku

 •   cíl výcviku
 •   cílová skupina
 •   časová dotace
 •   prostředí, dostupné pomůcky
 •   odborná příprava
 •   zpracování obsahu
 •   volba didaktických metod
 •   podpůrné materiály

Struktura přípravy praktického výcviku: 2 hodiny

 •   cíl výcviku
 •   cílová skupina
 •   časová dotace
 •   prostředí, dostupné pomůcky
 •   odborná příprava
 •   zpracování obsahu
 •   volba didaktických metod
 •   podpůrné materiály

Vedení administrativní agendy: 4 hodiny

 •   ověření vstupních předpokladů uchazeče
 •   sledování účasti a absencí
 •   evidence splnění dalších podmínek (odevzdání práce, absolvování zkoušek)
 •   bezpečnost práce a poučení frekventantů
 •   evidence převzetí technických pomůcek

Zásady ověřování znalostí a dovednost: 1 hodina

Hodnocení

 •   kritéria hodnocení
 •   metody a techniky hodnocení
 •   hodnocení jako nástroj motivace

DIDAKTIKA: 8 HODIN (30.4. 2019)

Didaktika učen: 1 hodina

 •   schopnost učit se
 •   motivace k učení
 •   didaktická kostka

Didaktika praktického výcviku: 1 hodina

 •  didaktická analýza
 •  didaktický proces
 •  členění látky

Nejčastější metody praktického výcviku: 3 hodiny

 •  přednáška
 •  instruktáž
 •  řízená diskuse
 •  skupinová práce
 •  samostatná práce

Didaktické pomůcky - jejich využití a omezení: 3 hodiny

 •  pravidla bezpečnosti práce
 •  PC
 •  dataprojektor a televize
 •  videonahrávky, videokamera
 •  hlasovací zařízení
 •  interaktivní tabule

E-learning a výukové programy (13.5. 2019)

Komunikační dovednosti: 5 hodin

Verbální a neverbální komunikace: 1 hodina

 •   rozdíl mezi verbální a neverbální komunikací
 •   projevy neverbální komunikace
 •   jak využít řeč těla

Komunikační dovednosti v práci instuktora

 •   komunikace při vedení kurzu
 •   prezentace a vysvětlení látky
 •   komunikační prostředí a jeho budování
 •   komunikační bariéry a jejich odstraňování

Nástroje efektivní komunikace: 1 hodina                             

 •   kladení otázek a aktivní naslouchání
 •   pozitivní vyjadřování
 •   empatie

Základní pravidla pedagogické komunikace: 1 hodina

 •   jasnost
 •   názornost
 •   otevřenost

Organizace práce jednotlivců i kolektivů: 3 hodiny (14.5. 2019)

 •   pravidla zadávání úkolů jednotlivci a skupině
 •   kontrolní mechanismy plnění úkolů
 •   motivace účastníků

Dokumenty školy: 8 hodin (14.5. 2019)

 •   školský zákon č. 561/2004 Sb
 •   školní řád
 •   školní soustava
 •   rámcový vzdělávací program
 •   školní vzdělávací program
 •   tematický plán
 •   předpisy a dokumentace pro odborný výcvik
  ZKOUŠKA (28.5. 2019)

  Celkem: 48 hodin

 

 

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah
najdete v kategorii