Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku - MSMT-12085/2020-1/124


Cena12 000 Kč

Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku - MSMT-12085/2020-1/124

Potřebujete si doplnit akreditované vzdělání, abyste mohli vyučovat např. jako mistr/mistrová? Tento program je určen především pro tyto odborníky z praxe, například kadeřnice, kosmetičky, maséři, truhláři či jiná řemesla. Slouží tedy k lepšímu předání svých odborných dovedností a vědomostí studentům, učňům nebo dospělým. Kurz je dále určen pro absolventy odborných škol, odborníky z praxe, kteří se chtějí věnovat výchově a vzdělávání mládeže.

Hodinová dotace: 40 (1 hodina = 45 min)

Vstupní předpoklady: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou (dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů)

Forma: Prezenčně

Místo: Brno, budova RHK, Výstaviště 1

Datum konání: 12. 10., 19. 10., 26. 10., 2. 11., 9. 11. + 16. 11. zkouška

Čas: 9.00 - 15.30 hod.

Způsoby ověření získaných znalostí a dovedností:

Obsah a harmonogram závěrečné zkoušky (např. test, ústní zkouška, praktická zkouška):

Odevzdání a úspěšná obhajoba závěrečné práce – účastníci si vyberou téma ze seznamu podle tematických okruhů, které jsou náplní kurzu. K dispozici mají také konzultanta pro vypracování závěrečné práce z lektorského týmu, popř. si mohou po dohodě s garantem programu zajistit konzultanta vlastního. Práce bude koncipována tak, aby účastníci museli použít znalosti a dovednosti z kurzu a implementovat je do své praxe. U obhajoby bude posuzována věcná i formální správnost a vztah k zaměření programu.

Ústní zkouška – prověří především schopnost účastníků programu aplikovat znalosti a dovednosti v praxi a chápat souvislosti mezi jednotlivými tématy. Během zkoušky budou položeny 2-3 hlavní otázky, které mohou členové komise rozvinout doplňujícími otázkami.

Ústní zkouška proběhne před tříčlennou komisí spolu s obhajobou závěrečné práce. Celková délka trvání obhajoby a ústní zkoušky činí 45 minut.

Účast na kurzu musí být min. 80%

Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky: Pro úspěšné složení zkoušky je nutné, aby účastník v obou částech (obhajoba i zkouška) obstál na více než 70 %.

Učební plán

 

Název tematického celku

Počet hodin teoretické výuky

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

1

psychologie

7

pedagogika

8

metodika

8

didaktika

8

komunikační dovednosti

4

organizace práce jednotlivců i kolektivů

2

Dokumenty školy

2

Celkem

40

 

Učební osnovy:

 

Název předmětu

Počet hodin teoretické výuky (vyučovací hodina = 45 minut)

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

1 hodina

Psychologie

Základy psychologie

 • obecná charakteristika psychiky
 • dospívání
 • psychické stavy a procesy
 • základní poruchy osobnosti a její vlastnosti

Pedagogická psychologie

 • zákonitosti a podmínky učení
 • druhy učení,
 • psychologické základy didaktických principů
 • psychologické spojitosti vyučování
 • psychologické spojitosti výchovy

Sociální psychologie

 • socializace osobnosti
 • sociální interakce a percepce
 • jedinec a sociální skupiny

7 hodin

 

Pedagogika

Základy pedagogiky

 • základní pojmy pedagogiky
 • kategorie pedagogiky
 • pedagogické směry 20. století
 • současná pedagogika a její témata

Sociální pedagogika

 • člověk a sociální prostředí
 • sociálně patologické jevy

Speciální pedagogika

 • vzdělávání osob se speciálními potřebami

8 hodin

 

Metodika

Frontální vs. Interaktivní výuka

 • výhody a nevýhody

Interaktivita a dynamika výuky při praktickém výcviku

 • podpora zapojení účastníků
 • rozvoj kreativity a kritického myšlení
 • podpora využití poznatků v praxi
 • podpora tvůrčí atmosféry
 • prostor pro vyjádření názorů a myšlenek
 • pozitivní zpětná vazba
 • reflexe, diskuse

Kolbův učební cyklus a jeho praktické uplatnění praktickém výcviku

Struktura přípravy praktického výcviku

 • cíl výcviku
 • cílová skupina
 • časová dotace
 • prostředí, dostupné pomůcky
 • odborná příprava
 • zpracování obsahu
 • volba didaktických metod
 • podpůrné materiály

Vedení administrativní agendy

 • ověření vstupních předpokladů uchazeče
 • sledování účasti a absencí
 • evidence splnění dalších podmínek (odevzdání práce, absolvování zkoušek)
 • bezpečnost práce a poučení frekventantů
 • evidence převzetí technických pomůcek

Zásady ověřování znalostí a dovedností

Hodnocení

 • kritéria hodnocení
 • metody a techniky hodnocení
  • Hodnocení jako nástroj motivace

8 hodin

 

Didaktika

Didaktika učení

 • schopnost učit se
 • motivace k učení
 • didaktická kostka

Didaktika praktického výcviku

 • didaktická analýza
 • didaktický proces
 • členění látky

Nejčastější metody praktického výcviku

 • přednáška
 • instruktáž
 • řízená diskuse
 • skupinová práce
 • samostatná práce

Didaktické pomůcky - jejich využití a omezení

 • pravidla bezpečnosti práce
 • PC
 • dataprojektor a televize
 • videonahrávky, videokamera
 • hlasovací zařízení
 • interaktivní tabule

E-learning a výukové programy

8 hodin

 

Komunikační dovednosti

Verbální a neverbální komunikace

 • rozdíl mezi verbální a neverbální komunikací
 • projevy neverbální komunikace
 • jak využít řeč těla

Komunikační dovednosti v práci instruktora

 • komunikace při vedení kurzu
 • prezentace a vysvětlení látky
 • komunikační prostředí a jeho budování
 • komunikační bariéry a jejich odstraňování

Nástroje efektivní komunikace                                

 • kladení otázek a aktivní naslouchání
 • pozitivní vyjadřování
 • empatie

Základní pravidla pedagogické komunikace

 • jasnost
 • názornost
  • otevřenost

4 hodiny

 

Organizace práce jednotlivců i kolektivů

 • pravidla zadávání úkolů jednotlivci a skupině
 • kontrolní mechanismy plnění úkolů
 • motivace účastníků ke splnění úkolu

2 hodiny

Dokumenty školy

 • Školský zákon č. 561/2004 Sb
 • školní řád
 • školní soustava
 • rámcový vzdělávací program
 • školní vzdělávací program
 • tematický plán
 • předpisy a dokumentace pro odborný výcvik

2 hodin

Celkem

40 hodin

 

Lektor:

Mgr. Lumír Mořkovský

Lumír Mořkovský se věnuje podnikání a vzdělávání. Jeho vzdělávacími obory jsou zejména komunikace mezi lidmi, ve firmách, dále styly vedení, Time management, aseritivita, popřípadě obory věnované mediálním, anebo marketingovým otázkám.

Lektor vychází především ze zkušeností své pracovní praxe. Ve světě médií, soukromých firem, komunikací s lidmi a marktingovou činností je přes dvacet let. 

Při vedení kurzů dává velký prostor účastníkům k vyjádření jejich názorů a potřeb.

Praxe v oblasti firemního vzdělávání od roku 2015.

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah