Personalista - profesní kvalifikace dle NSK


Cena39 900 Kč

V případě zájmu je možné se domluvit na jiném místě konání.


Kurzy profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací:

 • Komplexní programy připravené dle standardů profesní kvalifikace státem garantované Národní soustavy kvalifikací. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování a je připraven na složení zkoušky.
 • Absolvent programu bude komplexně připraven na danou profesi nebo obor díky praktickému tréninku v reálných situacích z praxe konkrétního studijního oboru.

Rozsah výuky: 120 hodin


Čas konání:
9:00-17:00hod

Osnova programu:

Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě (16 hodin výuky)

 • Role personalisty a rozsah personální práce a jejích cílů, úkolů a poslání
 • Forma firem a jejich fungování, organizační struktura a místa lidí v ní, pravomoci a odpovědnosti
 • Řízení firmy: management, statutární orgány, dozorčí rada, atd.
 • Základní ustanovení Zákoníku práce a občanského zákoníku v oblasti personalistiky a ve vztahu k personální práci
 • Předpisy upravujících mzdy a platy, sociální a zdravotní pojištění
 • Konkrétní příklady z praxe a jejich řešení

Využívání prostředků výpočetní techniky (16 hodin výuky)

 • Operační systémy, jejich srovnání a základní charakteristiky
 • Orientace v prostředí operačního systému       
 • Textový editor Word a tvorba a úprava dokumentů v něm
 • Tabulkový editor Excel, práce s tabulkami, vzorci a grafy
 • Prezentace PowerPoint – vytvoření prezentace, práce s obrázky, šablonami a animací              
 • Vyhledávání informací na internetu – Google, Wikipedie, Seznam, Obchodní rejstřík a podobně. Vyhledávání podle slov, podle obrázků. Kontrola validity získaných informací
 • Elektronická pošta a práce s ní. Zásady tvorby emailu, třídění a zpracování došlé pošty, hromadné emaily, nástroje priority, důležitosti a podobně

Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti (8 hodin výuky)

 • Pravidla tvorby písemných dokumentů podle platné normy     
 • Systémy ukládání a uchovávání dokumentů, pravidla skartace
 • Personální administrativa - vedení osobních spisů a nakládání s nimi, ochrana osobních údajů v praxi
 • Systemizace a popisy pracovních míst, docházka, správa dovolených   
 • Pravidla tvorby a uplatňování vnitřních firemních dokumentů a předpisů

Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě (8 hodin výuky)

 • Základní legislativa v oblasti BOZP a PO včetně příkladů z praxe
 • Školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO – pravidla, harmonogramy, oprávněné osoby            
 • Povinnosti organizace v oblasti lékařských prohlídek zaměstnanců       
 • Rizika a postihy při nedodržené povinných kroků

Organizování vzdělávání zaměstnanců (16 hodin výuky)

 • Přístupy k provádění a zajišťování normativního vzdělávání zaměstnanců, včetně zajišťování školení  
 • Profese vyžadující pravidelné přezkušování nebo školení, zdroje informací
 • Dalšího vzdělávání zaměstnanců ve firmě
 • Nástroje pro identifikaci vzdělávacích potřeb, tvorba plánu vzdělávání
 • Metody rozvoje zaměstnanců, moderní trendy ve vzdělávání
 • Interně zajišťované školení nebo externí dodavatel – výhody a nevýhody  

Nábor a výběr zaměstnanců (16 hodin výuky)

 • Orientace ve školské soustavě, vzdělávacích úrovních, oborech vzdělání
 • Národní soustava kvalifikací a její význam pro trh práce
 • Plánování lidských zdrojů
 • Proces náboru a výběru zaměstnanců ve firmě - pravidla, spolupráce s úřadem práce, kompetence
 • Externí a interní zdroje pracovních sil
 • Nejefektivnější metody výběru pracovníků – práce s CV, vedení strukturovaného rozhovoru, development centrum a jejich konečné vyhodnocení
 • Zaškolení a adaptace nového pracovníka

Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců (2 x 16 hodin výuky)

 • Motivace pracovníků a role personálního útvaru v řízení výkonnosti prostřednictvím motivace
 • Tvorba efektivního motivačního systému a systému odměňování, základní mzdové systémy
 • Hodnocení pracovního výkonu – význam pro firmu i pracovníka
 • Formalizované pravidelné hodnocení a jeho příprava a implementace
 • Možnosti kariérového růstu a plány nástupnictví
 • Provázanost personálních procesů a jejich synergie     
 • Komunikace, prezentace a prosazování nových projektů v rámci firmy

Organizování kolektivního vyjednávání (8 hodin výuky)

 • Základní povinnosti organizace v případě, že ve firmě existuje odborová organizace
 • Tvorba kolektivní smlouvy
 • Povinnosti firmy vůči zaměstnancům v případě, že firma je bez odborové organizace

Zkouška profesní kvalifikace dle NSK:

 • Everesta, s.r.o. jako autorizovaná osoba je oprávněna vykonávat ověřování a uznávání vzdělání formou zkoušky dle hodnotících standardů NSK. Úspěšní absolventi zkoušky obdrží certifikát o profesní kvalifikaci.
 • Přihlášku ke zkoušce naleznete ZDE.

 

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah