Formativní hodnocení


Cena1 950 Kč

Formativní hodnocení

Pojďte se seznámit s principy a strategiemi formativního hodnocení, to jak na straně pedagoga, tak i třídního kolektivu.

 

Komu je seminář určen:

pro všechny  pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ

le a přínosy:

 • Podpora pozitivního přístupu
 • Zlepšení žáka či studenta v oblasti obsahu látky a přístupu
 • Převzetí zodpovědnosti žáka či studenta za svůj rozvoj
 • Zvýšení motivace žáka a studenta ke svému rozvoji
 • Zdokonalení se v sebereflexi a sebehodnocení
 • Uvědomění si důležitosti „partnerského“ přístupu díky dialogu
 • Vzájemné seznámení učitelů a lektora
 • 4 Překážky komunikace s žákem či studentem
 • 4 Podmínky úspěšné komunikace a docílení změny
 • Tři nejdůležitější dovednosti učitele pro zdárnou realizaci formativního hodnocení
 • Očekávání od učitele z pozice žáka a studenta
 • Reakce na úspěšné a neúspěšné hodnocení
 • Návyky a fixace dovedností
 • Rozhovory na formativní hodnocení (učitelé mezi sebou v roli jako žák či student – učitel)
 • Vyhodnocení rozhovorů formou (učitel – lektor)

Obsah školení:

Seminář seznamuje účastníky s principy a strategiemi formativního hodnocení, to jak na straně pedagoga, tak i třídního kolektivu. Účastníci semináře se seznámí s praktickými technikami a metodami formativního hodnocení, seminář je založen na praktických ukázkách. Zaměřuje se také na vhodné nástroje komunikace se žákem a s třídním kolektivem.

 • teoretické vymezení, co to vlastně je formativní hodnocení, zaměřujeme se na to, aby účastníci vnímali formativní hodnocení především jako nástroje komunikace mezi pedagogem a žákem, mezi pedagogem a třídním kolektivem
 • principy a strategie formativního hodnocení. Není to princip, ale hlavně koncepce. Cíl výuky. Kritéria úspěchu. Třídní komunikace. Zpětná vazba. Hodnocení a sebehodnocení, praktická ukázka. Účastníci dostanou k vypracování krátký úkol. Dále lektor provádí metody, formy a strategie formativního hodnocení. Účastníci provádějí hodnocení a sebehodnocení
 • úspěch. Co to vlastně je úspěch. Jak zvládat tlak na výkon, kdy je vhodný, kdy nikoliv. Jak určit co to je úspěch. Práce se sebeaktualizační tendencí žáků i celého třídního kolektivu
 • závěrečná debata a reflexivní část, odpovědi na dotazy. Závěrečná hodina je o zjištění toho, co si z tohoto vzdělávání odnášejí účastníci. Následně se vede debata, lektor odpovídá na další dotazy účastníků

 

Lektor: Mgr. Jiří Hruška

 

absolvoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, působil jako učitel na gymnáziu, ve státní i soukromé ZŠ (na prvním i druhém stupni)

byl spoluzakladatelem Ekocentra Paleta v Pardubicích a Střediska environmentální výchovy SEVER v Hradci Králové, kde působil v roli lektora výukových programů pro žáky i lektora DVPP

externě působil na Fakultě humanitních studií UK v Praze a ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze, je externím lektorem různých organizací pohybujících se v oblasti DVPP

zaměřuje se především na diferenciaci a individualizaci výuky, společné vzdělávání, konstruktivismus, metody a formy aktivního učení, skupinovou práci a kooperativní učení, projektové vyučování, formativní hodnocení, čtenářskou a matematickou gramotnost a rozvoj klíčových kompetencí, vedle lektorské činnosti se věnuje facilitaci, individuální podpoře učitelů (mentoring, konzultace ap.) a publikační činnosti

 

 

 

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah
najdete v kategorii